[IN ENGLISH] flag
Customer relations


Konsultativ försäljning

Baserat på vår långa erfarenhet har Toleap Consulting AB utvecklat ett modernt koncept för konsultativ försäljning där deltagarna arbetar aktivt med deras egna, pågående kundprojekt. Vi skräddarsyr utbildningen till just era förutsättningar, era medarbetares behov och ert företags uttalade mål, men det finns även färdiga utbildningar att beställa.

Utbildningen omfattar marknadsanalys, prospektering, uppgradering av kunderbjudandet och tillämpning av konsultativa försäljningsmetoder. Utbildningen är uppdelad i tre moduler, var och en tre dagar lång. Hemuppgifter ges i förberedande syfte till varje tillfälle. Vi erbjuder kursen idag på svenska och engelska.

Syftet med utbildningen

 • att göra deltagarna mer framgångsrika i prospektering, uppgradering av erbjudande och konsultativ försäljning
 • att utveckla deltagarnas färdighet i kundkommunikation
 • att använda sig av individuella styrkor som en rådgivande säljare
 • att låta erfarna deltagare inspirera sina kollegor
 • att skapa förebilder och framgångskoncept
 • att öka fokus på uppgradering av erbjudandet och nykundsutveckling
 • att involvera chefer i dialogen med medarbetare och skapa förutsättningar för individuell utveckling.
 • att öka "hit-rate" av de försäljningsinsatser som görs
 • att stärka kundrelationerna
 • att öka resultatet försäljningen
 • att utbyta erfarenheter mellan aktörerna i försäljningsprocessen

Målgrupper för utbildningen

 • erfarna försäljare
 • tekniker med kundkontakter
 • säljsupport
 • inköpare
 • säljchefer

Modul I - Mitt uppdrag, mina förutsättningar, mitt team och mina verktyg.

Hemuppgiften förbereder deltagaren inför de olika momenten och underlättar inlärningen. Deltagaren förbereder sig också för att kunna dela sina erfarenheter med sina kollegor. Detta inspirerar och fungerar som en förebild. Det är mycket viktigt att deltagarna försöker att fånga "the real thing", det vill säga:

 • Använder material som deltagaren redan har tillgängligt i sitt arbete.
 • Arbetar med verkliga siffror och exempel så långt som möjligt.
 • Har en positiv inriktning på det som fungerar bra, förbättringar, lösta problem och man kan dra nytta av problem.

I modul I är det egna företagets perspektiv på försäljningsprocessen i fokus. Föreläsningar blandas med aktiviteter där deltagarna diskuterar och arbetar med sina egna frågeställningar. De moment som ingår är:

 • marknadsanalys
 • kundkommunikation
 • tillgängliga säljverktyg och säljmetoder
 • framgångsrika exempel
 • kundperspektivet
 • marknadsföring
 • workshops om ert eget arbete, individuellt och i säljteamet
 • tillämpade praktikfall
 • summering och hemuppgift inför Modul II

Ledning, säljchefer och andra medarbetare med speciell kompetens bör bidra med de strategier, mål och aktiviteter som specifikt gäller för ert företag.

Modul II - Kundens och slutanvändarens perspektiv

Det här är kärnmodulen i utbildningen. Deltagarens förmågor tränas i en mycket realistisk, men fortfarande kontrollerad kontext.

Hemuppgiften består i att beskriva en utvald kunds företag, inklusive marknad och kunder. Ett praktikfall utses, som man arbetar vidare med under utbildningsmodulerna II och III.

Olika tekniker och metoder beskrivs av våra inbjudna föreläsare. De senaste moderna verktygen inom marknadsföring och försäljning jämförs med de mera konventionella. Kundmötet står i centrum. Hur säljer man mot stora och små företag? Vilka individer möter du som säljare och säljstöd? Säljteamets goda samarbete är en viktig förutsättning.

I workshopen får deltagarna utrymme att presentera och diskutera sin egen situation, men också att ta del av sina kollegors erfarenheter. Verkliga kundprojekt utgör grunden för effektiva och realistiska övningar. Deltagarna finner därigenom sina styrkor och förbättringsområden. Allt görs i en kontrollerad miljö för att sedan tillämpas i verkligheten.

Modul III - Ökad konkurrenskraft

Hemuppgiften består i att genomföra kundaktiviteter och själva följa upp och utvärdera dem. Utfallet jämförs sedan med de med mål som satts upp. Vi ser gärna att medarbetarna individuellt har en dialog med närmaste chef om detta inför modul III.

Under utbildningstillfället ger vi stort utrymme för deltagarna att själva reflektera över de aktiviteter som de har och kommer att genomföra i sitt arbete. Vi använder workshops till att gemensamt dra fram både goda exempel och sådana som kunde ha fungerat bättre, vilka oftast är de mest lärorika. I kurspaketet ingår en analys och utvärdering av alla aktiviteter.

Uppföljning kan även ske i form av coaching av den individuelle deltagaren och/eller hela säljteam. Vi delar ut ett utbildningsbevis till deltagarna.

Välkommen att kontakta oss på Toleap Consulting AB om du vill beställa en utbildning eller för att få mer information om vårt skräddarsydda erbjudande just för dig och medarbetare hos ditt företag.

Tillbaka överst på sidan